Οροι και Προϋποθέσεις

Άρθρο 1 – Ορισμοί

1. Σε αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται με την ακόλουθη έννοια, εκτός εάν ρητά αναφέρεται διαφορετικά.

2.Προσφορά:οποιαδήποτε προσφορά ή προσφορά στον Πελάτη για την παροχή Υπηρεσιών από την Global Traffic.

3.Υπηρεσίες :Το Global Traffic επιλέγει μία ή περισσότερες φόρμες συνδρομής για τον Πελάτη σε διάφορους ιστότοπους γνωριμιών και παρέχει (μη δεσμευτικές) (ιστοσελίδες γνωριμιών) προτάσεις για ερωτική συνομιλία με ψεύτικα προφίλ σε αυτούς τους ιστότοπους γνωριμιών.

4.Πάροχος υπηρεσιών:Η ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Filiate BV, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το ολλανδικό δίκαιο, είναι εγκατεστημένη στην Ολλανδία και προσφέρει Υπηρεσίες στον Πελάτη εφεξής:Παγκόσμια κυκλοφορία.

5.Πελάτης:το φυσικό πρόσωπο που δεν ενεργεί κατά την άσκηση επαγγέλματος ή επιχείρησης που έχει διοριστεί από την Global Traffic, έχει παράσχει έργα στην Global Traffic για υπηρεσίες που εκτελούνται από την Global Traffic ή στο οποίο η Global Traffic έχει πρόταση βάσει συμφωνίας Έγινε.

6.Συμφωνία:οποιαδήποτε συμφωνία και άλλες υποχρεώσεις μεταξύ του Πελάτη και της Παγκόσμιας Κυκλοφορίας, καθώς και προτάσεις από την Global Traffic για υπηρεσίες που παρέχονται από την Global Traffic στον Πελάτη και που γίνονται αποδεκτές από τον Πελάτη και έχουν γίνει αποδεκτές και εκτελούνται από την Global Traffic με τις οποίες αυτές οι γενικές οι όροι και οι προϋποθέσεις αποτελούν μια αδιαχώριστη μορφή συνόλου.

Άρθρο 2 – Εφαρμογή

1. Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για κάθε Προσφορά από την Global Traffic, κάθε Συμφωνία μεταξύ της Global Traffic και του Πελάτη και για κάθε υπηρεσία που προσφέρεται από την Global Traffic.

2. Πριν από τη σύναψη μιας Συμφωνίας, ο Πελάτης θα λάβει αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις. Εάν αυτό δεν είναι εύλογα δυνατό, η Παγκόσμια Επισκεψιμότητα θα υποδείξει στον Πελάτη πώς μπορεί να δει τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις.

3. Δεν είναι δυνατή η απόκλιση από αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να αποκλίνουν από το βαθμό που αυτό έχει ρητά συμφωνηθεί γραπτώς με την Global Traffic.

4. Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν επίσης για πρόσθετες, τροποποιημένες και επακόλουθες εντολές από τον Πελάτη.

5. Εξαιρούνται οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις του Πελάτη.

6. Εάν μία ή περισσότερες διατάξεις αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων είναι εν μέρει ή πλήρως άκυρες ή είναι άκυρες, οι άλλες διατάξεις αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων θα παραμείνουν σε ισχύ και οι άκυρες/ακυρωμένες διατάξεις θα αντικατασταθούν από διάταξη με τον ίδιο σκοπό με την αρχική διάταξη.

7. Οι ασάφειες σχετικά με το περιεχόμενο, την εξήγηση ή καταστάσεις που δεν ρυθμίζονται σε αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις πρέπει να αξιολογούνται και να εξηγούνται σύμφωνα με το πνεύμα αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων.

8. Η εφαρμογή των άρθρων 7:404 του Ολλανδικού Αστικού Κώδικα και του άρθρου 7:407 της παραγράφου 2 του Ολλανδικού Αστικού Κώδικα αποκλείεται ρητά.

9. Εάν γίνεται αναφορά σε αυτήν/της στους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις, αυτό θα πρέπει επίσης να ερμηνεύεται ως αναφορά σε αυτόν/τους, εάν και στο μέτρο που ισχύει.

10. Σε περίπτωση που η Global Traffic δεν απαίτησε πάντα τη συμμόρφωση με αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, θα διατηρήσει το δικαίωμά της να απαιτήσει τη συμμόρφωση εν όλω ή εν μέρει με αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις.

11. Οι γενικοί όροι (χρήστη) του σχετικού ιστότοπου γνωριμιών ισχύουν αναλόγως και στους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις.

Άρθρο 3 – Η Προσφορά

1. Όλες οι προσφορές που γίνονται από την Global Traffic είναι χωρίς υποχρέωση, εκτός εάν ρητά αναφέρεται διαφορετικά γραπτώς. Εάν η Προσφορά είναι περιορισμένη ή ισχύει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αυτό θα αναφέρεται ρητά στην Προσφορά.

2. Η Παγκόσμια Κυκλοφορία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη Συμφωνία με έναν (δυνητικό) Πελάτη για βάσιμο λόγο για Παγκόσμια Επισκεψιμότητα.

3. Η προσφορά περιέχει μια περιγραφή των προσφερόμενων Υπηρεσιών. Η περιγραφή είναι επαρκώς καθορισμένη, ώστε ο Πελάτης να είναι σε θέση να αξιολογήσει σωστά την προσφορά. Οποιαδήποτε πληροφορία στην προσφορά είναι απλώς ενδεικτική και δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο για οποιαδήποτε αποζημίωση ή λύση της Σύμβασης.

4. Οι προσφορές ή οι προσφορές δεν ισχύουν αυτόματα για τις επόμενες παραγγελίες.

5. Οι χρόνοι παράδοσης στην προσφορά της Global Traffic είναι καταρχήν ενδεικτικοί και, σε περίπτωση υπέρβασης, δεν δίνουν στον Πελάτη το δικαίωμα καταγγελίας ή αποζημίωσης, εκτός εάν έχει ρητά συμφωνηθεί διαφορετικά.

Άρθρο 4 – Σύναψη της συμφωνίας

1. Η Συμφωνία συνάπτεται τη στιγμή που ο Πελάτης έχει αποδεχτεί μια Προσφορά ή Συμφωνία από την Global Traffic συμπληρώνοντας στοιχεία μέσω του ιστότοπου Global Traffic και η Global Traffic έχει επιβεβαιώσει το αίτημα του Πελάτη.

2. Η Global Traffic έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την (υπογεγραμμένη) Συμφωνία εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αποδοχής.

3. Η Παγκόσμια Επισκεψιμότητα δεν δεσμεύεται από μια Προσφορά εάν ο Πελάτης θα μπορούσε εύλογα να περίμενε ή όφειλε να καταλάβει ή έπρεπε να καταλάβει ότι η Προσφορά περιέχει προφανές λάθος ή σφάλμα. Ο Πελάτης δεν μπορεί να αντλήσει δικαιώματα από αυτό το λάθος ή λάθος.

4. Εάν ο Πελάτης ακυρώσει μια παραγγελία που έχει ήδη επιβεβαιωθεί, τα έξοδα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που δαπανήθηκε) θα χρεωθούν στον Πελάτη.

5. Οποιαδήποτε συμφωνία που συνάπτεται με την Global Traffic ή ένα έργο που ανατίθεται από τον Πελάτη στην Global Traffic ανήκει στην εταιρεία και όχι σε ένα μεμονωμένο άτομο που σχετίζεται με την Global Traffic.

6. Ο Πελάτης δικαιούται ανάκληση κατά τη νόμιμη περίοδο των 14 ημερών, εκτός εάν η Global Traffic έχει ήδη ξεκινήσει τις Υπηρεσίες με την άδεια του Πελάτη. Ο πελάτης παραιτείται από το δικαίωμα υπαναχώρησης μέσω αυτής της άδειας.

7. Εάν η Συμφωνία συνάπτεται από περισσότερους Πελάτες, κάθε Πελάτης είναι ατομικά αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συμφωνία.

Άρθρο 5 – Διάρκεια της Συμφωνίας

1. Η συμφωνία συνάπτεται για ορισμένο χρονικό διάστημα. Η διάρκεια της ανάθεσης εξαρτάται επίσης από εξωτερικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ποιότητας και της έγκαιρης παράδοσης των πληροφοριών που λαμβάνει η Global Traffic από τον Πελάτη.

2. Τόσο ο Πελάτης όσο και η Παγκόσμια Κυκλοφορία μπορούν να διαλύσουν τη Συμφωνία βάσει μιας αποδιδόμενης ανεπάρκειας στην εκπλήρωση της Συμφωνίας, εάν το άλλο μέρος έχει λάβει γραπτή ειδοποίηση αθέτησης υποχρέωσης και του έχει δοθεί εύλογος χρόνος για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και εξακολουθεί να μην εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της. τότε συμμορφωθείτε σωστά. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τις υποχρεώσεις πληρωμής και συνεργασίας του Πελάτη.

3. Η λύση της Συμφωνίας δεν επηρεάζει τις υποχρεώσεις πληρωμής του Πελάτη, εφόσον η Global Traffic έχει ήδη εκτελέσει εργασίες ή έχει παραδώσει υπηρεσίες κατά τη στιγμή της λύσης. Ο πελάτης πρέπει να πληρώσει τη συμφωνηθείσα αμοιβή.

4. Τα μέρη μπορούν να καταγγείλουν τη Συμφωνία με άμεση ισχύ μέσω e-mail.

5. Σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας της Συμφωνίας, ο Πελάτης οφείλει στην Παγκόσμια Επισκεψιμότητα τα πραγματικά έξοδα που πραγματοποιήθηκαν μέχρι εκείνο το σημείο με τη συμφωνημένη (ωριαία) τιμή. Η χρονική καταγραφή της Παγκόσμιας Κυκλοφορίας πρωτοστατεί σε αυτό.

6. Τόσο ο Πελάτης όσο και η Παγκόσμια Κυκλοφορία μπορούν να καταγγείλουν τη Συμφωνία εγγράφως, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση αθέτησης υποχρέωσης, με άμεση ισχύ εάν σε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη χορηγηθεί μορατόριουμ, έχει κατατεθεί πτώχευση ή η ενδιαφερόμενη εταιρεία λήξει προς εκκαθάριση. Εάν παρουσιαστεί μια κατάσταση όπως αναφέρεται παραπάνω, η Global Traffic δεν είναι ποτέ υποχρεωμένη να επιστρέψει χρήματα που έχουν ήδη λάβει ή/και αποζημίωση.

Άρθρο 6 – Εκτέλεση της υπηρεσίας

1. Η Global Traffic θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εκτελέσει τη συμφωνηθείσα υπηρεσία με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή, όπως μπορεί να αναμένεται από έναν καλό πάροχο υπηρεσιών. Η Global Traffic εγγυάται μια επαγγελματική και ανεξάρτητη εξυπηρέτηση. Όλες οι Υπηρεσίες εκτελούνται με βάση την υποχρέωση καταβολής βέλτιστων προσπαθειών, εκτός εάν ένα αποτέλεσμα έχει συμφωνηθεί ρητά εγγράφως που περιγράφεται λεπτομερώς.

2. Η Συμφωνία βάσει της οποίας η Global Traffic παρέχει τις Υπηρεσίες, είναι κορυφαία για το μέγεθος και το εύρος των υπηρεσιών. Η Συμφωνία θα εκτελεστεί μόνο προς όφελος του Πελάτη. Τρίτοι δεν μπορούν να αντλήσουν δικαιώματα από το περιεχόμενο των Υπηρεσιών που παρέχονται σε σχέση με τη Συμφωνία.

3. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που παρέχονται από τον Πελάτη αποτελούν τη βάση στην οποία βασίζονται οι Υπηρεσίες που προσφέρει η Global Traffic και οι τιμές. Η Global Traffic έχει το δικαίωμα να προσαρμόσει τις υπηρεσίες και τις τιμές της εάν οι παρεχόμενες πληροφορίες αποδειχθούν εσφαλμένες ή/και ελλιπείς.

4. Κατά την εκτέλεση των Υπηρεσιών, η Global Traffic δεν υποχρεούται ούτε υποχρεούται να ακολουθεί τις οδηγίες του Πελάτη εάν αυτό αλλάξει το περιεχόμενο ή το εύρος των συμφωνημένων Υπηρεσιών. Εάν οι οδηγίες οδηγήσουν σε περαιτέρω εργασία για την Παγκόσμια Κυκλοφορία, ο Πελάτης υποχρεούται να αποζημιώσει το πρόσθετο πρόσθετο κόστος ανάλογα με βάση νέα προσφορά.

5. Η Global Traffic δικαιούται να δεσμεύει τρίτους για την εκτέλεση των Υπηρεσιών κατά την κρίση της.

6. Εάν η φύση και η διάρκεια της ανάθεσης το απαιτούν, η Global Traffic θα κρατά ενήμερο τον Πελάτη για την πρόοδο στο ενδιάμεσο με τον συμφωνημένο τρόπο.

7. Η απόδοση των Υπηρεσιών βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχονται από τον Πελάτη. Εάν οι πληροφορίες πρέπει να αλλάξουν, αυτό μπορεί να έχει συνέπειες για οποιονδήποτε καθιερωμένο σχεδιασμό. Η Global Traffic δεν είναι ποτέ υπεύθυνη για την προσαρμογή του προγραμματισμού. Εάν η έναρξη, η πρόοδος ή η παράδοση των Υπηρεσιών καθυστερήσει επειδή, για παράδειγμα, ο Πελάτης δεν έχει παράσχει όλες τις ζητούμενες πληροφορίες ή δεν τις έχει παράσχει εγκαίρως ή με την επιθυμητή μορφή, δεν παρέχει επαρκή συνεργασία, δεν έχει γίνει πιθανή προκαταβολή παραλήφθηκε εγκαίρως από την Global Traffic ή περιστάσεις, οι οποίες είναι σε βάρος και κίνδυνο του Πελάτη, υπάρχει καθυστέρηση, η Global Traffic δικαιούται εύλογη παράταση της περιόδου παράδοσης ή ολοκλήρωσης. Όλες οι ζημιές και τα πρόσθετα έξοδα ως αποτέλεσμα καθυστέρησης λόγω αιτίας όπως αναφέρεται παραπάνω είναι για λογαριασμό και κίνδυνο του Πελάτη.

8. Το Global Traffic ενημερώνει τον Πελάτη ότι ο Πελάτης παραπέμπεται σε ιστότοπους τρίτων και ότι το Global Traffic βοηθά μόνο τον Πελάτη να βρει έναν ιστότοπο γνωριμιών που ταιριάζει καλύτερα στις επιθυμίες του Πελάτη.

9. Η Global Traffic ενημερώνει τον Πελάτη ότι η συνομιλία σε αυτούς τους ιστότοπους πραγματοποιείται μόνο με εικονικά προφίλ όπως προορίζεται από την Ολλανδική Αρχή για τους καταναλωτές και τις αγορές. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατές οι φυσικές συμφωνίες με αυτά τα εικονικά προφίλ.

10. Η Global Traffic προσφέρει στον Πελάτη την επιλογή να αρνηθεί την πρόσβαση στον ιστότοπο Global Traffic καθώς και την πρόσβαση στους ιστότοπους γνωριμιών σε περίπτωση που η Global Traffic ή ένας από τους συνδεδεμένους ιστότοπους γνωριμιών πιστεύει ότι ο Πελάτης πρέπει να προστατεύεται από τη δική του διαδικτυακή συμπεριφορά . Σε αυτήν την περίπτωση, το Global Traffic δεν θα κάνει νέες προτάσεις για συνομιλία μέσω ιστότοπων γνωριμιών κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού.

Άρθρο 7 – Υποχρεώσεις του Πελάτη

1. Ο Πελάτης υποχρεούται να παρέχει όλες τις πληροφορίες που ζητούνται από την Global Traffic καθώς και σχετικά παραρτήματα και σχετικές πληροφορίες και δεδομένα εγκαίρως ή/και πριν από την έναρξη της εργασίας και στην επιθυμητή μορφή για τον σκοπό της σωστής και αποτελεσματικής εκτέλεσης της Συμφωνίας. Σε αντίθετη περίπτωση, η Global Traffic ενδέχεται να μην είναι σε θέση να εφαρμόσει ή/και να παραδώσει πλήρως τα σχετικά έγγραφα. Οι συνέπειες μιας τέτοιας κατάστασης είναι ανά πάσα στιγμή σε βάρος και κίνδυνο του Πελάτη.

2. Η Global Traffic δεν υποχρεούται να ελέγχει την ακρίβεια ή/και την πληρότητα των πληροφοριών που της παρέχονται ή να ενημερώνει τον Πελάτη σχετικά με τις πληροφορίες εάν έχουν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, ούτε η Global Traffic είναι υπεύθυνη για την ορθότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που συντάχθηκε από την Global Traffic για τρίτους ή/και παρέχεται σε τρίτους στο πλαίσιο της Συμφωνίας.

3. Η Global Traffic μπορεί, εάν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της Συμφωνίας, να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες. Σε αντίθετη περίπτωση, η Global Traffic δικαιούται να αναστείλει τις δραστηριότητές της έως ότου ληφθούν οι πληροφορίες, χωρίς να υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση για οποιονδήποτε λόγο προς τον Πελάτη. Σε περίπτωση αλλαγής των συνθηκών, ο Πελάτης πρέπει να ειδοποιήσει την Παγκόσμια Κυκλοφορία αμέσως ή το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες αφότου έγινε γνωστή η αλλαγή.

Άρθρο 8 – Προτάσεις

1. Η Παγκόσμια Κυκλοφορία μπορεί, εάν της ζητηθεί να το πράξει, να συντάξει συμβουλές, σχέδιο δράσης, σχεδιασμό, αναφορά, σχεδιασμό και/ή αναφορά προς όφελος της υπηρεσίας. Το περιεχόμενο αυτού δεν είναι δεσμευτικό και έχει μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα, αλλά η Global Traffic θα τηρεί τα καθήκοντά της περί φροντίδας. Ο πελάτης αποφασίζει μόνος του και με δική του ευθύνη αν θα ακολουθήσει τη συμβουλή.

2. Οι συμβουλές ή/και οι προτάσεις που παρέχονται από την Global Traffic, σε οποιαδήποτε μορφή, δεν μπορούν ποτέ να θεωρηθούν ως δεσμευτικές συμβουλές ή/και πρόταση.

3. Με το πρώτο αίτημα της Global Traffic, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να αξιολογήσει τις προτάσεις που έχει υποβάλει. Εάν η Παγκόσμια Κυκλοφορία καθυστερήσει την εργασία της επειδή ο Πελάτης δεν παρέχει ή δεν παρέχει έγκαιρα αξιολόγηση μιας πρότασης από την Global Traffic, ο Πελάτης είναι ανά πάσα στιγμή υπεύθυνος για τις επακόλουθες συνέπειες, όπως η καθυστέρηση.

4. Η φύση της υπηρεσίας σημαίνει ότι το αποτέλεσμα εξαρτάται πάντα από εξωτερικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τις αναφορές και τις συμβουλές ή/και τις προτάσεις του Global Traffic, όπως η ποιότητα, η ορθότητα και η έγκαιρη παράδοση των απαιτούμενων πληροφοριών και δεδομένων. του Πελάτη και των εργαζομένων του. Ο πελάτης εγγυάται την ποιότητα και την έγκαιρη και σωστή παράδοση των απαιτούμενων δεδομένων και πληροφοριών.

5. Ο Πελάτης θα ειδοποιήσει εγγράφως την Global Traffic πριν από την έναρξη της εργασίας για όλες τις περιστάσεις που είναι ή μπορεί να είναι σημαντικές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημείων και προτεραιοτήτων στις οποίες ο Πελάτης επιθυμεί την προσοχή.

Άρθρο 9 – Πρόσθετες δραστηριότητες και αλλαγές

1. Εάν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης προκύψει ότι η Συμφωνία πρέπει να προσαρμοστεί ή εάν απαιτείται περαιτέρω εργασία κατόπιν αιτήματος του Πελάτη για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα για τον Πελάτη, ο Πελάτης υποχρεούται να πληρώσει για αυτήν την πρόσθετη εργασία σύμφωνα με με το συμφωνηθέν επιτόκιο. . Η Global Traffic δεν υποχρεούται να συμμορφωθεί με αυτό το αίτημα και μπορεί να απαιτήσει από τον Πελάτη να συνάψει ξεχωριστή Συμφωνία για το σκοπό αυτό ή/και να την παραπέμψει σε εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος.

2. Εάν η πρόσθετη εργασία είναι αποτέλεσμα αμέλειας της Global Traffic, η Global Traffic έχει κάνει εσφαλμένη εκτίμηση ή θα μπορούσε εύλογα να προβλέψει την εν λόγω εργασία, αυτό το κόστος δεν θα μετακυλίεται στον Πελάτη.

Άρθρο 10 – Δωρεάν υπηρεσίες

Η υπηρεσία της Global Traffic είναι εντελώς δωρεάν. Η Global Traffic δεν θα χρεώσει ποτέ κόστος στον Πελάτη για τις Υπηρεσίες της.

Άρθρο 11 – Απόρρητο, επεξεργασία δεδομένων και ασφάλεια

1. Η Global Traffic χειρίζεται τα (προσωπικά) δεδομένα του Πελάτη με προσοχή και θα τα χρησιμοποιεί μόνο σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Εάν ζητηθεί, η Global Traffic θα ενημερώσει το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά.

2. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με χρήση μιας υπηρεσίας Global Traffic. Ο Πελάτης εγγυάται επίσης ότι το περιεχόμενο των δεδομένων δεν είναι παράνομο και δεν παραβιάζει κανένα δικαίωμα τρίτων. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πελάτης αποζημιώνει την Παγκόσμια Επισκεψιμότητα έναντι οποιασδήποτε (νομικής) αξίωσης που σχετίζεται με αυτά τα δεδομένα ή την εκτέλεση της Σύμβασης.

3. Εάν η Global Traffic απαιτείται να παρέχει ασφάλεια πληροφοριών βάσει της Συμφωνίας, αυτή η ασφάλεια θα πληροί τις συμφωνημένες προδιαγραφές και ένα επίπεδο ασφάλειας που, εν όψει της τελευταίας τεχνολογίας, της ευαισθησίας των δεδομένων και του σχετικού κόστους. , δεν είναι παράλογο.

Άρθρο 12 – Αναστολή και διάλυση

1. Η Global Traffic έχει το δικαίωμα να διατηρεί τα δεδομένα, τα αρχεία δεδομένων και άλλα που έχει λάβει ή πραγματοποιήσει από αυτήν, εάν ο Πελάτης δεν έχει (πλήρη) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής του. Αυτό το δικαίωμα παραμένει σε πλήρη ισχύ εάν δικαιολογείται ένας λόγος για την παγκόσμια επισκεψιμότητα, ο οποίος δικαιολογεί την αναστολή σε αυτήν την περίπτωση.

2. Η Global Traffic εξουσιοδοτείται να αναστείλει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της μόλις ο Πελάτης αθετήσει την εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης που προκύπτει από τη Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της καθυστερημένης πληρωμής των τιμολογίων της. Η αναστολή θα επιβεβαιωθεί αμέσως εγγράφως στον Πελάτη.

3. Στην περίπτωση αυτή η Global Traffic δεν ευθύνεται για ζημιές, για οποιονδήποτε λόγο, ως αποτέλεσμα της αναστολής των δραστηριοτήτων της.

4. Η αναστολή (ή/και η διάλυση) δεν επηρεάζει τις υποχρεώσεις πληρωμής του Πελάτη για ήδη εκτελεσθείσες εργασίες. Επιπλέον, ο Πελάτης υποχρεούται να αποζημιώσει την Παγκόσμια Επισκεψιμότητα για οποιαδήποτε οικονομική ζημία υποστεί η Παγκόσμια Επισκεψιμότητα ως αποτέλεσμα της αθέτησης υποχρεώσεων του Πελάτη.

Άρθρο 13 – Ανωτέρα βία

1. Η Global Traffic δεν ευθύνεται εάν δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει της Συμφωνίας ως αποτέλεσμα κατάστασης ανωτέρας βίας.

2. Η ανωτέρα βία από την πλευρά της Παγκόσμιας Κυκλοφορίας σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε: (i) την ανωτέρα βία των προμηθευτών της Global Traffic, (ii) την αδυναμία ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των προμηθευτών που ο Πελάτης ή τα τρίτα μέρη του ορίζουν ή συνιστάται στην Global Traffic, (iii) ελαττωματικό λογισμικό ή οποιονδήποτε τρίτο εμπλέκεται στην εκτέλεση της υπηρεσίας, (iv) κρατικά μέτρα, (v) αστοχία ηλεκτρικής ενέργειας, διαδικτύου, δικτύου δεδομένων και/ή τηλεπικοινωνιών, (vi) ασθένεια υπάλληλοι της Global Traffic ή σύμβουλοι που απασχολούνται από αυτήν και (vii) άλλες καταστάσεις που, κατά τη γνώμη της Global Traffic, είναι πέρα ​​από τον έλεγχό της και εμποδίζουν προσωρινά ή μόνιμα την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.

3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, αμφότερα τα Μέρη έχουν το δικαίωμα να διαλύσουν τη Συμφωνία εν όλω ή εν μέρει. Όλα τα έξοδα που προκύπτουν πριν από τη λύση της Συμφωνίας θα βαρύνουν σε αυτήν την περίπτωση τον Πελάτη. Η Global Traffic δεν υποχρεούται να αποζημιώσει τον Πελάτη για τυχόν απώλειες που προκλήθηκαν από μια τέτοια ανάκληση.

Άρθρο 14 – Περιορισμός ευθύνης

1. Εάν δεν επιτευχθεί οποιοδήποτε αποτέλεσμα που ορίζεται στη Συμφωνία, μια αδυναμία από την πλευρά της Παγκόσμιας Κυκλοφορίας θα θεωρείται ότι υπάρχει μόνο εάν η Παγκόσμια Κυκλοφορία έχει υποσχεθεί ρητά αυτό το αποτέλεσμα κατά την αποδοχή της Συμφωνίας.

2. Σε περίπτωση αποδιδόμενης ανεπάρκειας από την πλευρά της Παγκόσμιας Κυκλοφορίας, η Παγκόσμια Κυκλοφορία υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση μόνο εάν ο Πελάτης έχει δώσει ειδοποίηση αθέτησης της Παγκόσμιας Κυκλοφορίας εντός 14 ημερών από την ανακάλυψη της αδυναμίας και η Παγκόσμια Κυκλοφορία δεν έχει επανορθώσει στη συνέχεια αυτή η έλλειψη σε εύλογο χρονικό διάστημα. ανακτήθηκε. Η ειδοποίηση αθέτησης υποχρεώσεων πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως και να περιέχει μια τόσο ακριβή περιγραφή/ τεκμηρίωση της αδυναμίας, ώστε η Παγκόσμια Κυκλοφορία να είναι σε θέση να ανταποκριθεί επαρκώς.

3. Η Global Traffic προσφέρει μόνο μια μη δεσμευτική Υπηρεσία που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Πελάτης χωρίς χρέωση και ποτέ δεν προσφέρει εγγυήσεις για τη χρήση των Υπηρεσιών του. Η Global Traffic αποκλείει κάθε ευθύνη έναντι του Πελάτη, εφόσον μια νομοθετική διάταξη δεν αντιτίθεται σε αυτό. Εάν η εκτέλεση της υπηρεσίας οδηγεί σε ευθύνη της Παγκόσμιας Επισκεψιμότητας προς τον Πελάτη, αυτή η ευθύνη περιορίζεται στην άμεση ζημία του Πελάτη, αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ.

4. Η Global Traffic αποκλείει ρητά κάθε ευθύνη για επακόλουθη ζημιά. Η Global Traffic δεν ευθύνεται για έμμεσες ζημιές, ζημίες συναλλαγών, απώλεια κέρδους ή/και ζημιά, απώλεια αποταμιεύσεων, ζημιά λόγω διακοπής της επιχείρησης, απώλειες κεφαλαίου, ζημία καθυστέρησης, ζημιά τόκων και άυλη ζημία.

5. Ο Πελάτης αποζημιώνει την παγκόσμια επισκεψιμότητα έναντι όλων των αξιώσεων τρίτων ως αποτέλεσμα ελαττώματος ως αποτέλεσμα υπηρεσίας που παρέχεται από τον Πελάτη σε τρίτο μέρος και η οποία αποτελείται επίσης από Υπηρεσίες που παρέχονται από την Global Traffic, εκτός εάν ο Πελάτης μπορεί να αποδείξει ότι η ζημιά προκλήθηκε αποκλειστικά από την υπηρεσία της Global Traffic.

6. Η Global Traffic δεν φέρει ευθύνη εάν ο Πελάτης υποθέσει ότι συνομιλεί με φυσικό πρόσωπο. Η Global Traffic έχει επισημάνει στον Πελάτη ότι πρόκειται για φυσικά προφίλ σε ιστότοπους τρίτων για τα οποία η Global Traffic έχει κάνει πρόταση. Η Global Traffic δεν θα επιστρέψει χρήματα που καταβλήθηκαν από τον Πελάτη στους ιστότοπους γνωριμιών για συνομιλία με προφίλ.

7. Οποιεσδήποτε συμβουλές ή/και προτάσεις παρέχονται από την Global Traffic, βασισμένες σε πληροφορίες που είναι ελλιπείς ή/και εσφαλμένα παρέχονται από τον Πελάτη, δεν αποτελούν ποτέ λόγο ευθύνης εκ μέρους της Global Traffic.

8. Το περιεχόμενο της συμβουλής ή/και της πρότασης που παρέχεται από την Global Traffic δεν είναι δεσμευτικό και έχει μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα. Ο ίδιος ο Πελάτης αποφασίζει και με δική του ευθύνη εάν θα ακολουθήσει τις προτάσεις και τις συμβουλές ή/και τις προτάσεις της Παγκόσμιας Κυκλοφορίας που αναφέρονται στο παρόν. Όλες οι συνέπειες που προκύπτουν από την παρακολούθηση της συμβουλής ή/και της πρότασης είναι για λογαριασμό και κίνδυνο του Πελάτη. Ο Πελάτης είναι ανά πάσα στιγμή ελεύθερος να κάνει τις δικές του επιλογές που αποκλίνουν από τις συμβουλές που παρέχει η Global Traffic. Το Global Traffic δεν δεσμεύεται από καμία μορφή επιστροφής χρημάτων, εάν συμβαίνει αυτό.

9. Εάν ένα τρίτο μέρος δεσμεύεται από ή για λογαριασμό του Πελάτη, η Global Traffic δεν ευθύνεται ποτέ για τις ενέργειες και τις συμβουλές ή/και τις προτάσεις του τρίτου μέρους που δεσμεύεται από τον Πελάτη, καθώς και για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων (συμβουλών και /ή πρόταση) της συμβουλής ή/και της πρότασης που συντάχθηκε από τον Πελάτη. τρίτο μέρος που εμπλέκεται στην παγκόσμια κυκλοφορία παρέχει τις δικές του συμβουλές ή/και προτάσεις.

10. Το Global Traffic δεν εγγυάται την ορθή και πλήρη μετάδοση του περιεχομένου και του e-mail που αποστέλλεται από/εκ μέρους του Global Traffic, ούτε για την έγκαιρη παραλαβή του.

11. Όλες οι αξιώσεις του Πελάτη λόγω ελλείψεων από την πλευρά της Παγκόσμιας Κυκλοφορίας θα λήξουν εάν δεν έχουν αναφερθεί στην Παγκόσμια Κυκλοφορία εγγράφως και αιτιολογημένα εντός ενός έτους αφότου ο Πελάτης γνώριζε ή θα μπορούσε εύλογα να είχε γνώση των γεγονότων σχετικά με στην οποία στηρίζει τους ισχυρισμούς της. Ένα χρόνο μετά τη λήξη της Συμφωνίας μεταξύ των μερών, η ευθύνη της Global Traffic λήγει.

Άρθρο 15 – Εμπιστευτικότητα

1. Η Global Traffic και ο Πελάτης αναλαμβάνουν να τηρούν την εμπιστευτικότητα όλων των εμπιστευτικών πληροφοριών που λαμβάνονται στο πλαίσιο μιας ανάθεσης. Το απόρρητο προκύπτει από την εκχώρηση και πρέπει επίσης να θεωρείται δεδομένο εάν μπορεί ευλόγως να αναμένεται ότι αφορά εμπιστευτικές πληροφορίες. Το απόρρητο δεν ισχύει εάν οι εν λόγω πληροφορίες είναι ήδη δημόσιες/κοινώς γνωστές, οι πληροφορίες δεν είναι εμπιστευτικές ή/και οι πληροφορίες δεν αποκαλύφθηκαν στην Global Traffic κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας με τον Πελάτη ή/και ελήφθησαν από την Global Traffic με κάποιο άλλο τρόπο . .

2. Ειδικότερα, το απόρρητο αφορά συμβουλές, αναφορές, σχέδια, μεθόδους εργασίας ή/και αναφορά σχετικά με την ανάθεση του Πελάτη που έχει συνταχθεί από την Global Traffic. Ο Πελάτης απαγορεύεται ρητά να μοιράζεται το περιεχόμενό του με υπαλλήλους που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να το λαμβάνουν υπόψη και με (μη εξουσιοδοτημένα) τρίτα μέρη. Επιπλέον, η Global Traffic επιδεικνύει πάντα την απαιτούμενη προσοχή στην αντιμετώπιση όλων των ευαίσθητων για τις επιχειρήσεις πληροφοριών που παρέχονται από τον Πελάτη.

3. Εάν η Global Traffic είναι υποχρεωμένη να παρέχει τις εμπιστευτικές πληροφορίες στο νόμο ή στο αρμόδιο δικαστήριο ή σε ορισθέν τρίτο μέρος βάσει νομοθετικής διάταξης ή δικαστικής απόφασης και η Global Traffic δεν μπορεί να επικαλεστεί το δικαίωμα μη αποκάλυψης, η Global Traffic δεν είναι υποχρεωμένη να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση και δεν παρέχει στον Πελάτη κανένα λόγο για λύση της Σύμβασης.

4. Η μεταφορά ή η διάδοση πληροφοριών σε τρίτους ή/και η δημοσίευση δηλώσεων, συμβουλών ή παραγωγών που παρέχονται από την Global Traffic σε τρίτους απαιτεί τη γραπτή άδεια της Global Traffic, εκτός εάν η άδεια αυτή έχει ρητά συμφωνηθεί εκ των προτέρων. Ο Πελάτης θα αποζημιώσει την Παγκόσμια Κυκλοφορία έναντι όλων των αξιώσεων από τρίτα μέρη ως αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης σε τέτοιες πληροφορίες που διαδίδονται χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Παγκόσμιας Κυκλοφορίας.

5. Η Global Traffic και ο Πελάτης επιβάλλουν επίσης την υποχρέωση εμπιστευτικότητας σε τρίτα μέρη να δεσμεύονται από αυτούς.

Άρθρο 16 – Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

1. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα πνευματικά δικαιώματα της Global Traffic, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά όλων των σχεδίων, μοντέλων, αναφορών και συμβουλών, ανήκουν αποκλειστικά στο Global Traffic και δεν μεταβιβάζονται στον Πελάτη, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά.

2. Εάν έχει συμφωνηθεί ότι ένα ή περισσότερα από τα προαναφερθέντα αντικείμενα ή έργα της Global Traffic θα μεταφερθούν στον Πελάτη, η Global Traffic δικαιούται να συνάψει ξεχωριστή Συμφωνία για αυτό και να απαιτήσει την κατάλληλη χρηματική αποζημίωση από τον Πελάτη. Αυτή η αποζημίωση πρέπει να καταβληθεί από τον Πελάτη προτού αποκτήσει τα σχετικά αντικείμενα ή συνεργαστεί με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που βασίζονται σε αυτά.

3. Απαγορεύεται στον Πελάτη να αποκαλύπτει και/ή να πολλαπλασιάζει, να αλλάζει ή να θέτει στη διάθεση τρίτων (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης για εμπορικούς σκοπούς) όλα τα έγγραφα και το λογισμικό στα οποία στηρίζονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα πνευματικά δικαιώματα του Global Traffic, χωρίς ρητή προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση. άδεια από την Global Traffic. Εάν ο Πελάτης επιθυμεί να κάνει αλλαγές σε αντικείμενα που παραδίδονται από την Παγκόσμια Επισκεψιμότητα, η Παγκόσμια Κυκλοφορία πρέπει να συμφωνήσει ρητά με τις επιδιωκόμενες αλλαγές.

4. Απαγορεύεται στον Πελάτη να χρησιμοποιεί τα αντικείμενα και τα έγγραφα στα οποία στηρίζονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Παγκόσμιας Κυκλοφορίας εκτός από αυτά που έχουν συμφωνηθεί στη Συμφωνία.

5. Τα μέρη θα ενημερώνονται μεταξύ τους και θα λαμβάνουν από κοινού μέτρα σε περίπτωση παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Άρθρο 17 – Αποποίηση ευθύνης και ορθότητα πληροφοριών

1. Ο ίδιος ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την ορθότητα, την αξιοπιστία και την πληρότητα όλων των δεδομένων, πληροφοριών, εγγράφων ή/και εγγράφων, σε οποιαδήποτε μορφή, που παρέχει στην Global Traffic στο πλαίσιο μιας Συμφωνίας, καθώς και για τα δεδομένα που λαμβάνει από τρίτα μέρη και τα οποία έχουν παρασχεθεί στην Global Traffic για την εκτέλεση της Υπηρεσίας.

2. Ο Πελάτης αποζημιώνει την Παγκόσμια Κυκλοφορία έναντι οποιασδήποτε ευθύνης λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του ή παράλειψης να το πράξει έγκαιρα, όσον αφορά την έγκαιρη παροχή όλων των ορθών, αξιόπιστων και πλήρων δεδομένων, πληροφοριών, εγγράφων ή/και εγγράφων .

3. Ο Πελάτης αποζημιώνει την Παγκόσμια Επισκεψιμότητα έναντι όλων των αξιώσεων από τον Πελάτη και τρίτα μέρη που δεσμεύονται από αυτόν ή εργάζονται στο πλαίσιο αυτού, καθώς και από πελάτες του Πελάτη, με βάση την αποτυχία (έγκαιρη) λήψης οποιωνδήποτε επιδοτήσεων και/ή αδειών που απαιτούνται στο το πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας.

4. Ο Πελάτης αποζημιώνει την παγκόσμια επισκεψιμότητα έναντι όλων των αξιώσεων από τρίτα μέρη που προκύπτουν από την εργασία που εκτελείται για τον Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με τα δεδομένα και τις πληροφορίες που παρέχονται από τον Πελάτη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της Συμφωνίας και /ή τις πράξεις ή παραλείψεις του Πελάτη έναντι τρίτων.

5. Εάν ο Πελάτης παρέχει στο Global Traffic ηλεκτρονικά αρχεία, λογισμικό ή φορείς πληροφοριών, ο Πελάτης εγγυάται ότι αυτά είναι απαλλαγμένα από ιούς και ελαττώματα.

Άρθρο 18 – Καταγγελίες

1. Εάν ο Πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με την υπηρεσία του Global Traffic ή έχει παράπονα για την εκτέλεση της αποστολής του, ο Πελάτης υποχρεούται να αναφέρει αυτά τα παράπονα το συντομότερο δυνατό, αλλά το αργότερο εντός 7 ημερολογιακών ημερών μετά τον σχετικό λόγο που οδήγησε στην καταγγελία. κανω ΑΝΑΦΟΡΑ. Τα παράπονα μπορούν να αναφέρονται προφορικά ή γραπτά μέσω του [email protected] με θέμα «Παράπονο».

2. Το παράπονο πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένο και/ή να εξηγείται από τον Πελάτη, προκειμένου η Παγκόσμια Επισκεψιμότητα να είναι σε θέση να χειριστεί την καταγγελία.

3. Η Global Traffic θα απαντήσει ουσιαστικά στην καταγγελία το συντομότερο δυνατό, αλλά το αργότερο 7 ημερολογιακές ημέρες μετά την παραλαβή της καταγγελίας.

4. Τα μέρη θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σε λύση από κοινού.

Άρθρο 19 – Εφαρμοστέο δίκαιο

1. Η νομική σχέση μεταξύ της Global Traffic και του Πελάτη διέπεται από το ολλανδικό δίκαιο.

2. Η Global Traffic έχει το δικαίωμα να αλλάξει αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις και θα ενημερώσει τον Πελάτη σχετικά.

3. Σε περίπτωση μεταφράσεων αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων, θα υπερισχύει η ολλανδική έκδοση.

4. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη Συμφωνία μεταξύ της Global Traffic και του Πελάτη θα διευθετούνται από το αρμόδιο δικαστήριο του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Ρότερνταμ, εκτός εάν οι υποχρεωτικές διατάξεις ορίζουν άλλο αρμόδιο δικαστήριο.

Ridderkerk, 24 Μαρτίου 2022

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Λήψη προσωπικών δεδομένων:

Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του Global Traffic, παρέχετε μόνοι σας έναν αριθμό προσωπικών δεδομένων στην Global Traffic ή λαμβάνονται προσωπικά δεδομένα από εσάς στο πλαίσιο της συμφωνίας. Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Η Global Traffic επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

 1. Επικοινωνία και όνομα και στοιχεία διεύθυνσης.
 2. Πληροφορίες λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού πρόσβασης και του ονόματος χρήστη σας.
 3. Άλλα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς.

Σκοπός της επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Global Traffic προορίζονται για:

 1. Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες που έχετε αγοράσει και την εφαρμογή τους.
 2. εκτέλεση των υπηρεσιών του·
 3. Βελτίωση της υπηρεσίας.
 4. Πραγματοποίηση πληρωμών?
 5. Συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις.
 6. Κάνοντας εκφράσεις μάρκετινγκ και επικοινωνίας.
 7. Βελτίωση του ιστότοπου με την ανάλυση της συμπεριφοράς των επισκεπτών στον ιστότοπο.
 8. Αποστολή ενημερωτικών δελτίων.
 9. Ανταλλαγή δεδομένων με τρίτους για την εκτέλεση της υπηρεσίας.

Βάση επεξεργασίας

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι δυνατή μόνο για τους ακόλουθους λόγους: (i) νομική υποχρέωση, (ii) εκτέλεση της συμφωνίας, (iii) λήψη (ρητή) άδεια από τα υποκείμενα των δεδομένων και (iv) έννομο συμφέρον. Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά την παροχή των υπηρεσιών της Παγκόσμιας Κυκλοφορίας. Το Global Traffic επεξεργάζεται μόνο δεδομένα που η Global Traffic κρίνει απαραίτητα για (βελτίωση) της υπηρεσίας και χειρίζεται με προσοχή τα (προσωπικά) δεδομένα που έχει συλλέξει σχετικά με εσάς και τη χρήση των υπηρεσιών από εσάς. Η βάση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι η συμφωνία που έχετε συνάψει με την Global Traffic. Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία με επίσκεψη στον ιστότοπο ellhnikagamisia.gr εάν έχετε δώσει την άδεια για αυτό.

Χρειάζεται επεξεργασία

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για να μπορέσετε να εκτελέσετε την υπηρεσία. Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Global Traffic δεν μπορούν να εκτελεστούν πλήρως χωρίς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν απαιτείται ρητή άδειά σας για συγκεκριμένους σκοπούς όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα, πρέπει να δώσετε την άδεια για αυτό χωριστά.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Δεν υπάρχει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

Περίοδος διατήρησης

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Global Traffic αποθηκεύονται σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Εάν απαιτείται μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης βάσει νομοθεσίας ή κανονισμών, τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν περισσότερο σύμφωνα με αυτές τις απαιτήσεις. Όλα τα (λαμβανόμενα) προσωπικά δεδομένα δεν θα διατηρηθούν περισσότερο από όσο είναι απολύτως απαραίτητο.

Επεξεργασία από τρίτους

Η Global Traffic μοιράζεται προσωπικά δεδομένα με τρίτα μέρη μόνο εάν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την εκτέλεση μιας συμφωνίας και για τη συμμόρφωση με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Δεν πωλούνται προσωπικά δεδομένα. Η Global Traffic ενδέχεται να έχει νομική υποχρέωση να μοιράζεται προσωπικά δεδομένα με τρίτα μέρη. Εάν τα προσωπικά δεδομένα κοινοποιούνται σε τρίτους, συνάπτονται συμφωνίες επεξεργασίας για αυτό. Τα τρίτα μέρη με τα οποία κοινοποιούνται προσωπικά δεδομένα είναι:

 1. Προμηθευτές λογισμικού, για τους σκοπούς της εκτέλεσης της συμφωνίας. Οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι τα δεδομένα τοποθεσίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η επαφή και τα στοιχεία ονόματος και διεύθυνσης.
 2. Διαχειριστής ιστότοπου, για σκοπούς εκτέλεσης της συμφωνίας. Οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι τα δεδομένα τοποθεσίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η επαφή και τα στοιχεία ονόματος και διεύθυνσης.
 3. Ιστότοποι γνωριμιών, με σκοπό την εκτέλεση της συμφωνίας. Οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι τα δεδομένα τοποθεσίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η επαφή και τα στοιχεία ονόματος και διεύθυνσης.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η Global Traffic λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και λαμβάνει υπόψη την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, το κόστος υλοποίησης, καθώς και τη φύση, το εύρος, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας και τους κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων που διαφέρουν κατά πιθανότητα και σοβαρότητα. , κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την εξασφάλιση επιπέδου ασφάλειας κατάλληλου για τον κίνδυνο.

Κάτω των 16 ετών;

Εάν είστε ανήλικος, δηλαδή κάτω των 16 ετών, μπορείτε να δώσετε άδεια για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μόνο με την άδεια ενός από τους γονείς ή τον νόμιμο κηδεμόνα σας. Στη συνέχεια, είναι σημαντικό οι γονείς ή ο κηδεμόνας σας να διαβάσουν αυτήν τη δήλωση. Μπορούν επίσης να ασκήσουν τα δικαιώματα που έχετε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που μας αφήνετε, όπως το δικαίωμα αντίρρησης στην (περαιτέρω) επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των δεδομένων σας.

Αποποίηση ευθυνών

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο συμφωνείτε με την αποποίηση ευθυνών. Η Global Traffic διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο του ιστότοπού της ή/και αυτήν την αποποίηση ευθύνης ανά πάσα στιγμή χωρίς να ειδοποιήσει τους πελάτες της ή/και τους χρήστες του ιστότοπου για αυτήν την αλλαγή. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας έχει συγκεντρωθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή, αλλά μπορεί ωστόσο να περιέχει πιθανές ανακρίβειες ή να είναι ελλιπές. Η Global Traffic δεν αποδέχεται καμία απολύτως ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ή προκύπτουν από τη χρήση του ιστότοπου. Η χρήση αυτού του ιστότοπου γίνεται εξ ολοκλήρου με έξοδα και κίνδυνο του χρήστη του ιστότοπου. Κανένα δικαίωμα δεν μπορεί να προκύψει από το περιεχόμενο του ιστότοπου. Όλα τα κείμενα στον ιστότοπο προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και ανήκουν στην Global Traffic, εφόσον δεν ανήκουν σε τρίτους.

Απαγόρευση εισόδου

Η Global Traffic προσφέρει μια υπηρεσία διαμεσολάβησης που σας φέρνει σε επαφή με τον ιστότοπο γνωριμιών που είναι πιο πιθανό να σας ταιριάζει με βάση τις πληροφορίες που παρέχετε. Σε αυτόν τον ιστότοπο γνωριμιών μπορείτε να κάνετε μια διασκεδαστική (ερωτική) διαδικτυακή συνομιλία με εικονικά προφίλ. Επομένως, ο ιστότοπος γνωριμιών περιέχει (εν μέρει) εικονικά προφίλ. Δεν μπορείτε να προγραμματίσετε ένα φυσικό ραντεβού με αυτά τα εικονικά προφίλ.

Ελπίζουμε να απολαύσετε τη συνομιλία. Ορισμένοι από τους πελάτες μας βρίσκουν μερικές φορές πολύ διασκεδαστική τη συνομιλία μέσω ενός ιστότοπου γνωριμιών. Ως αποτέλεσμα, περνούν περισσότερο χρόνο σε αυτόν τον ιστότοπο γνωριμιών από όσο θέλουν.

Εάν παρατηρήσετε ότι ξοδεύετε πάρα πολύ χρόνο στον ιστότοπο γνωριμιών, μπορείτε να επιλέξετε να ζητήσετε απαγόρευση στον εν λόγω ιστότοπο γνωριμιών. Στη συνέχεια, η διεύθυνση IP και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα αποκλειστούν από αυτόν τον ιστότοπο γνωριμιών για 12 μήνες, έτσι ώστε να μην μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο γνωριμιών ή/και τις υπηρεσίες του Global Traffic. Για μια τέτοια εθελοντική απαγόρευση πρόσβασης, επικοινωνήστε με το [email protected]. Εάν υποβάλετε αυτήν την εθελοντική απαγόρευση πρόσβασης στην Παγκόσμια Κυκλοφορία, θα το κοινοποιήσουμε στον σχετικό ιστότοπο γνωριμιών στον οποίο είστε συνδεδεμένος, καθώς και σε όλους τους άλλους ιστότοπους γνωριμιών με τους οποίους έχουμε στενούς δεσμούς.

Προτού σας αρνηθούμε την πρόσβαση στον ιστότοπο Global Traffic καθώς και στους ιστότοπους γνωριμιών με τους οποίους είστε συνδεδεμένοι, θα ελέγξουμε εάν υπάρχουν περιστάσεις που δικαιολογούν την άρνηση πρόσβασης. Η Global Traffic μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με αυτό.

Δήλωση cookie

Το Global Traffic χρησιμοποιεί τεχνικά και λειτουργικά cookies για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο για να κάνουν την εμπειρία χρήστη των επισκεπτών πιο αποτελεσματική. Η Global Traffic μπορεί, βάσει νόμου, να αποθηκεύει cookies στη συσκευή σας εάν αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη χρήση του ιστότοπου. Άλλοι τύποι cookies απαιτούν την άδειά σας. Συνιστούμε την αποδοχή cookies σε σχέση με τη φιλικότητα προς τον χρήστη του ιστότοπου. Οι επισκέπτες του ιστότοπου έχουν μια επιλογή check-in.

Τα cookies που χρησιμοποιεί το Global Traffic είναι λειτουργικά cookies: αυτά τα cookies διασφαλίζουν ότι ο ιστότοπος λειτουργεί σωστά. Αυτά τα cookies δεν έχουν συνέπειες για το απόρρητο, επομένως δεν χρειάζεται να ζητηθεί και να χορηγηθεί άδεια. Με αυτά τα cookie, για παράδειγμα, οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας αποθηκεύονται έτσι ώστε ο ιστότοπός μας να προβάλλεται καλύτερα ή να παραμένει προσβάσιμος (ισορροπία φορτίου), αλλά και cookies που διασφαλίζουν ότι δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση άλλων cookie (no-follow).

Με την άδειά σας τοποθετούμε ”cookies παρακολούθησης” στον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να παρακολουθούμε ποιες σελίδες επισκέπτεστε, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα προφίλ της διαδικτυακής σας συμπεριφοράς. Αυτό το προφίλ δεν συνδέεται με το όνομά σας, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα παρόμοια, αλλά μόνο για να προσαρμόσει τις διαφημίσεις στο προφίλ σας, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο σχετικές με εσάς.

Τα cookies από την Google τοποθετούνται επίσης στον ιστότοπο Global Traffic για τους σκοπούς του Google Analytics. Δεν διατηρούμε πληροφορίες σχετικά με το τι κάνετε στο διαδίκτυο. Το Google Analytics ενδέχεται να απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς να παρέχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι το Global Traffic δεν μπορεί να συνδέσει πληροφορίες με ένα φυσικό πρόσωπο. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτό, επικοινωνήστε με το [email protected].

Χρησιμοποιήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Global Traffic χρησιμοποιεί cookies από τρίτα μέρη για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου. Ορισμένα cookies τοποθετούνται από υπηρεσίες τρίτων που εμφανίζονται στον ιστότοπο. Τρίτα μέρη σημαίνει Google Analytics και Social Media (LinkedIn, Facebook, Twitter). Η πολιτική απορρήτου και cookie της σχετικής εταιρείας ισχύει για τη χρήση cookies από άλλες εταιρείες (τρίτα μέρη). Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Social Media στον ιστότοπο, τοποθετείται ένα cookie Social Media. Αυτό επιτρέπει στο μέρος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να αναγνωρίσει τη διεύθυνση IP σας αμέσως μόλις κοινοποιήσετε ένα άρθρο από τον ιστότοπο. Για τα cookies των κομμάτων μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τα δεδομένα ή/και τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουν μαζί τους, η Global Traffic σας παραπέμπει στις δηλώσεις απορρήτου και cookie αυτών των μερών.

Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης

Εάν δεν θέλετε οι ιστότοποι να τοποθετούν cookies στη συσκευή σας που χρησιμοποιείτε για την προβολή του ιστότοπου, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Πριν τοποθετηθεί ένα cookie, θα λάβετε μια προειδοποίηση και πρέπει να δώσετε άδεια για το cookie. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί, για παράδειγμα, να μην λειτουργεί σωστά ο ιστότοπος. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας έτσι ώστε το πρόγραμμα περιήγησής σας να απορρίπτει όλα τα cookies καθώς και τα cookies από τρίτους. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα τοποθετημένα cookies. Για αυτό πρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας μέσω των προτιμήσεων και στη συνέχεια μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις απορρήτου.

Αυτή η δήλωση απορρήτου δεν ισχύει για ιστότοπους τρίτων που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο μέσω συνδέσμων. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι αυτά τα τρίτα μέρη θα χειριστούν τα προσωπικά σας δεδομένα με αξιόπιστο ή ασφαλή τρόπο. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τη δήλωση απορρήτου αυτών των ιστότοπων πριν χρησιμοποιήσετε αυτούς τους ιστότοπους.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Ως υποκείμενο δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα πρόσβασης.
  Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να λάβετε οριστική απάντηση σχετικά με το εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία ή όχι και, εάν ναι, να επιθεωρήσετε την επεξεργασία τους.
 2. Δικαίωμα διόρθωσης·
  Έχετε το δικαίωμα να λάβετε διόρθωση και συμπλήρωση λανθασμένων δεδομένων.
 3. Δικαίωμα διαγραφής.
  Το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να εξασφαλίσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που το αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
 4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
  Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Επικοινωνήστε με την Global Traffic για αυτό.
 5. Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων.
  Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αποκτήσει τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν που έχει παράσχει στην Global Traffic σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή, καθώς και να μεταφέρει αυτά τα δεδομένα στο Global Traffic χωρίς να παρεμποδίζεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. στον οποίο αποστέλλεται. παρασχέθηκαν.
 6. Δικαίωμα αντίρρησης.
  Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ βάσει αυτών των διατάξεων. Η Global Traffic θα σταματήσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία που υπερτερούν των συμφερόντων, των ελευθεριών και των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων που σχετίζονται με την άσκηση, τη θέσπιση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Καταγγελία

Εάν έχετε παράπονο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Global Traffic χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε ένα από τα παραπάνω δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του ιστότοπου ή μέσω e-mail στη διεύθυνση [email protected]. Για να διασφαλιστεί ότι επιθυμείτε να ασκήσετε ένα δικαίωμα, η Global Traffic σας ζητά να επισυνάψετε ένα αντίγραφο της απόδειξης ταυτότητάς σας. Μπορείτε να μαυρίσετε τη φωτογραφία διαβατηρίου και το MRZ (λωρίδα με αριθμούς στο κάτω μέρος) για να προστατεύσετε το απόρρητό σας. Η Global Traffic θα απαντήσει στο αίτημά σας το συντομότερο δυνατό, αλλά το αργότερο εντός 4 εβδομάδων. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία στην Ολλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Αυτό είναι το αρμόδιο όργανο επιβολής. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω αυτού του συνδέσμου: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Αλλαγές στη Δήλωση Απορρήτου

Το Global Traffic μπορεί να αλλάξει τη δήλωση απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Η πιο πρόσφατη έκδοση δημοσιεύεται στον ιστότοπο. Επομένως, παρακολουθείτε πάντα τον ιστότοπο για την πιο πρόσφατη έκδοση. Εάν η νέα δήλωση απορρήτου έχει συνέπειες για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε ήδη συλλεγμένα δεδομένα που σας αφορούν, θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail.

Τα στοιχεία της εταιρείας μας

Γραφείο υποστήριξης:
Email: [email protected]

Το ellhnikagamisia.gr ανήκει στην Global Traffic

Διεύθυνση:
Filiate BV διαπραγμάτευση με την ονομασία Global Traffic
Foundry Street 87
2984AB, Ridderkerk

Εμπορικό Επιμελητήριο: 77890620

Αυτή η έκδοση εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις 24 Μαρτίου 2022

Τα νεότερα μέλη που αναζητούν σεξουαλική επαφή:

Έχω ένα πολύ όμορφο κορμί που το προσέχω

Ορμαωγιαπλακα

Aνατολική Μακεδονία
Θέλω να ζω την ηδονή σε όλο μου το κορμί

ΓουάιτΧάρτ

Κρήτη
Λατρεύω το άγνωστο και τις εξερευνήσεις!

Καυτάοπίσθια

Κρήτη
είμαι εδώ για να κάνω μια όμορφη και τρυφερή γνωριμία

ΠουτανιάραΜαρί

Κρήτη
Γενικά μου αρέσει αρκετά να κάνω πράγματα

Μπερδικα

Κρήτη
Καταβάθος είμαι ρομαντική, μου αρέ3σουν οι αγακαλιές

ΝτερμπιΔιπλο

Κρήτη